Nov 2, 2010 | Shelburne, VT
Nov 2, 2010

Entity extraction.